پرسنل مرکز

معاونت آموزشي و دانشجويي متشکل از بخش هاي متعدد و مختلفي است که با همکاري و هماهنگي هم در جهت اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي کند و قسمت هاي مرتبط با معاونت آموزشي مرکز به قرار ذيل است.


معاون آموزشی:  آقاي دکتر حسین اسدی

كارشناسان امور آموزشي: آقای پرويز یوسفی

کارشناس فرهنگي: آقای پرويز یوسفی

کارشناس برنامه ریزی و امتحانات:  خانم مرادي

کارشناس کتابخانه و فارغ التحصیلان: خانم مرادي

کارشناس مالي: آقاي خسرو همت وند