معاونت آموزشي

 

آقاي حسين اسدي از تاریخ 94/11/25 به عنوان معاون آموزشی و دانشجويي دانشگاه منصوب گردیده‌اند. ایشان دانشجوي در حال تز در رشته دکترای جامعه شناسي می‌باشند.

اين حوزه عهده دار کليه امور آموزشي با رعايت قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده از دانشگاه جامع علمي کاربردي است و داراي وظايف زير مي باشد.

نظارت بر کيفيت و فعاليت گروههاي آموزشي و ايجاد هماهنگي ميان آنها از طريق شوراي آموزشی دانشگاه

نظارت بر برنامه ريزي آموزشي

برگزاري امتحانات پايان ترم

انجام مراحل ثبت نام

تلاش در گسترش کمي و کيفي رشته هاي آموزشي

و نظارت بر پيشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشي از اهم وظايف حوزه آموزش است.